телефон за сигнали и информация за аварии - 0800 200 70

office@vikpz.com

Начало

От 1 юни Дружеството стопанисва ВиК съоръженията на община Белово

От 1 юни 2022 г. ВиКУ ЕООД Пазарджик предоставя ВиК услуги на жителите на Община Белово

„Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД гр. Пазарджик предоставя от днес – 1 юни 2022 г., ВиК услуги на жителите на Община Белово.

Решението за присъединяването на територията на Община Белово към Асоциацията по ВиК в област Пазарджик бе взето през март 2022 г.

АВиК Пазарджик и „Водоснабдяване и канализационни услуги” ЕООД гр. Пазарджик сключиха анекс, с който се регламентираха условията по присъединяването на община Белово към ВиК Асоциацията. Съгласно документа операторът започва да обслужва публичните ВиК системи и съоръжения на територия на община Белово от 01.06.2022 г. В унисон с държавната политика и регламентираното в Закона за водите, потребителите на територията на община Белово ще получават услугите по доставка на вода за питейно-битови нужди и отвеждането ѝ при условия и цени, идентични с тези на останалата част от обособената територия.

С Решение Ц-38/28.10.2016 г. на КЕВР, действащите цени във „Водоснабдяване и канализационни услуги” ЕООД гр. Пазарджик са:

 – единна цена за доставяне на вода    – 0,89 лв. без ДДС и 1,068 лв. с ДДС;

 – отвеждане /канализация/                    – 0,12 лв. без ДДС и 0,144 лв. с ДДС;

Крайна нова цена за Община Белово  – 1,01 лв. без ДДС и 1,212 лв. с ДДС.

Всички административни услуги – издаване на Становища, Изходни данни /съгласуване на скица с виза/, Разрешения за присъединяване, Окончателни договори с нови абонати /или смяна на титуляр/, ще се извършват в Централно Управление на дружеството в град Пазарджик, ул. „2-ри януари“ №6, считано от 01.06.2022 г. Заявления за извършване на услугите ще се получават и подават в сградата на Район „Белово“, в гр. Пазарджик  или по електронен път от сайта на дружеството.

Всички абонати на „ВиК“ ЕООД Белово трябва да сключат нови договори с новия оператор – „ВиК услуги“ ЕООД Пазарджик, като за целта е необходимо:

Да попълнят заявление по образец в сградата на „ВиК“ Белово или в ЦУ на „ВиК услуги“ ЕООД  гр. Пазарджик, ул. „2-ри януари“ №6, от собственик или упълномощено лице. След проверка на Заявленията, на следващ етап абонати, които нямат представени към договорите с „ВиК“ Белово актуални документи, трябва да приложат:

  • Копие на документ,  удостоверяващ правото на собственост /вещно право на ползване на имота/,  съгласно чл.2 от ОУ /Общите Условия/ – нотариален акт или друг документ за собственост;
  • Копие на удостоверение за наследници /при необходимост/, за физически лица;
  • Споразумение при съсобственост по чл.2, ал.2 /по образец/;

За периода от 15.06.2022г. до 15.08.2022г. услугата ще бъде безплатна. След тази дата ще се заплаща административна такса.

Актуална информация

Проверка на сметка
Самоотчитане
Телефонен център
Подай сигнал

Начини за плащане

Изберете най-удобния начин за плащане на вашите сметки. 

Плащане на услугите на ВиКУ ЕООД гр. Пазарджик в клоновете на Български пощи ЕАД намиращи се на територията на общините Пазарджик, Септември и Лесичово.

За повече информация следвайте линка!

Български пощи

Плащане на услугите на ВиКУ ЕООД гр. Пазарджик посредством платежните услуги на “Ипей” АД. Фирмата поддържа система за плащане с банкови карти и микросметки чрез Интернет (системата ePay.bg®), на банкомат (системата B-Pay®), чрез мобилен телефон с SMS (системата ePayGSM®) и система за автоматично плащане (електронни битови сметки) в банки партьори.

За повече информация следвайте линка!

epay.bg, epaygsm, b-pay

Плащане на услугите на ВиКУ ЕООД гр. Пазарджик в паричните салони на Дружеството.

За повече информация следвайте линка!

Парични салони на ВиК

Плащане на услугите на ВиКУ ЕООД гр. Пазарджик по банков път.

За повече информация следвайте линка!

По банков път

Плащане на услугите на ВиКУ ЕООД гр. Пазарджик посредством услугата UPAY на банка ОББ.

За повече информация следвайте линка!

Банка ОББ

Плащане на услугите на ВиКУ ЕООД гр. Пазарджик посредством платежната услуга на банка Уникредит Булбанк.

За повече информация следвайте линка!

Уникредит Булбанк

Плащане на услугите на ВиКУ ЕООД гр. Пазарджик посредством кештерминал.

За повече информация следвайте линка!

Кештерминал

Плащане на услугите на ВиКУ ЕООД гр. Пазарджик посредством транскарт.

За повече информация следвайте линка!

Транскарт

Връзка към стария сайт от тук