Обява след 15.04.2016 г. по чл. 20 ал. 3 от зоп

Избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги за нуждите на „ВиК” ЕООД в ликвидация” гр.Пазарджик
Информация №9073492 от 02.03.2018

Обществена поръчка чрез обява на основание чл. 20 ал.3 т.2 от ЗОП
Заповед № 0044 от 02.03.2018г

Краен срок за подаване предложение за участие: 14.03.2018г. до 17:00ч. в деловодството на "В и К в ликвидация" гр.Пазарджик ул. "2-ри януари" №6
Отваряне на офертите: 22.03.2018г. от 14:00ч. във "В и К в ликвидация" гр.Пазарджик ул. "2-ри януари" № 6 - залата на 4-ти етаж.

02.03.2018г. - Документация, образци, проект на договор

02.03.2018г.-Информация АОП № 9073492

08.03.2018г.-Разяснение на въпрос

27.03.2018г.-Протокол

02.04.2018г._Договор_Общинска банка

02.04.2018г._Договор_ЦКБ

12.04.2018г._Договор_Юробанк

09.05.2018Договор_ОББ

23.05.2018г_Договор_ПИБДата на добавяне: 02.03.2018

„Закупуване и доставка на инертни материали : пясък, трошен камък фракция 0-63мм, трошен камък – фракция 0-31.5мм и несортирана баластра, с транспорт на Изпълнителя, за нуждите на „В и К в ликвидация” ЕООД гр.Пазарджик” до складова база ”Караман тепе”- р-н Пазарджик и складова база „Септември II-ри подем” – р-н Септември”
Публикувана на: 16.01.2018

ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Заповед № 020 /1 6.01.2018г.

Краен срок за подаване предложение за участие: 25.01.2018г. до 17:00ч. на адрес: гр.Пазарджик, ул.
Отваряне на офертите: 01.02.2018г от 14:00ч. на адрес: гр.Пазарджик, ул.

16.01.2018 - Обява_инертен материал;

16.01.2018 - Документация;

16.01.2018 - Образци за попълване и Проект на Договор;

16.01.2018 - Информация до АОП

26.01.2018 - Информация до АОП-удължаване на срок

14.02.2018 - Протокол

16.03.2018 - Договор; Ценово предложениеДата на добавяне: 16.01.2018

Доставка на концентриран воден разтвор на белина (натриев хипохлорит)
05.12.2017г

Обява за ОП на стойност по чл.20, ал.3 от Зоп за доставки
Заповед № 227 от 23.11.2017г.

Краен срок за подаване предложение за участие: 13.12.2017г деловодството на 2-ри етаж на адрес: гр.Пазарджик, ул. 2-ри януари № 6,
Отваряне на офертите: 21.12.2017г. от 14:00ч.на адрес: гр.Пазарджик, ул. 2-ри януари № 6, залата на 4-ти етаж

05.12.2017г.-документация_БЕЛИНА

14.12.2017г.-Информация за удължаване на срока

09.01.2017г.-Протокол_Белина

22.01.2018г. - ДоговорДата на добавяне: 05.12.2017

В и К”- ЕООД - Пазарджик в ликвидация, открива процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на компания, осигуряваща задължителното застраховане на наличните автомобили, транспортна техника, механизация и персонал от 225 човека в дружеството на „ВиК-в ликвидация” – ЕООД гр.Пазарджик, по три обособени позиции: Обособена позиция 1: Пакета от рискове, свързани с автомобилното застраховане; Обособена позиция 2: „Злополука и заболяване” включително „Професионално заболяване” и „Трудова злополука”; Обособена позиция 3 : Задължителна застраховка за определени категории персонал за риска „Трудова злополука”.
13.11.2017г.

ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с № 10/2232 от 13.11.2017г.
Заповед №213 от 08.11.2017г.

Краен срок за подаване предложение за участие: 22.11.2017г. на адрес: гр. Пазарджик,ул. "2-ри януари" № 6, сградата на "В и К в ликвидация", деловодството на 2-ри етаж.
Отваряне на офертите: 29.11.2017г. от 14:00ч. в гр.Пазарджик, ул. "2-ри януари" № 6, залата на 4-ти етаж

13.11.2017г_Застраховки: Документация

14.11.2017г.-Отговор_Разяснение_1

23.11.2017г.-Информация за удължен срок

11.12.2017г.-Протокол_2

19.12.2017-ДОГОВОР_Булстрад_ГОЦеново предложениеДата на добавяне: 13.11.2017

„Ремонт на центробежни помпeни агрегати за чиста, отпадна вода и утайки” по три обособени позиции: 1. ОП 1: „Ремонт на помпени агрегати – „GRUNDFOS“ – Приложение 1. 2. ОП 2: „Ремонт на помпени агрегати – „WILO“ - Приложение 2. 3. ОП 3: „Ремонт на помпени агрегати - –„FLYGT“ - Приложение 3.
25,07,2017г

ОБЯВА за ОП на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП
Заповед №154 от 25.07.2017 г.

Краен срок за подаване предложение за участие: 03.08.2017 г. в гр.Пазарджик, ул. "Втори януари" № 6, деловодство на 2-ри етаж.
Отваряне на офертите: 10.08.2017г. в гр.Пазарджик, ул. "Втори януари" № 6 в залата на 4-ти етаж.

25.07.2017г-Документация, техн.спец., образци, проект на договор

25072017_Информация до АОП

04082017_Информация за удължаване на срок

15082017_ПРОТОКОЛ от 10.08.2017г.

ДОГОВОР_ПиМ Консултинг Цена;

ДОГОВОР_АЛМЕКС Цена;

ДОГОВОР_ВИЛО ВилоДата на добавяне: 25.07.2017

„Възстановяване на асфалтовата настилка след отстраняване на водопроводни и канализационни аварии на територията на „В и К в ликвидация”-Пазарджик, обхващаща община Пазарджик, община Септември и община Лесичово”
16.06.2017г.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Заповед № 132 от 14.06.2017г.

Краен срок за подаване предложение за участие: 04.07.2017 г. до 17:00 ч. на адрес: гр. Пазарджик ул. "Втори януари" № 6 - деловодството на 2-ри етаж
Отваряне на офертите: 13.07.2017 г. от 14:00 ч. на адрес : гр. Пазарджик, ул. Втори януари № 6, залата на 4-ти етаж.

16.06.2017г._Документация, техн. спецификация, образци,проект на договор

16.06.2017г. Информация до АОП

05.07.2017г.Информация до АОП за удължаване на срока

18.07.2017г.-ПРОТОКОЛ от13.07.2017г

27072017_ДОГОВОРПриложение към договорДата на добавяне: 16.06.2017

„Осигуряване на физическа охрана на обекти собственост на „В и К в ликвидация” – ЕООД гр.Пазарджик”
05.06.2017 г.

Обява - чл.20, ал.3 от ЗОП
Заповед №115 от 02.06.2017 г.

Краен срок за подаване предложение за участие: 14.06.2017г. до 17:00ч. в деловодството на "ВиК в ликивдация" ЕООД гр.Пазарджик, ул. "2-ри януари" № 6
Отваряне на офертите: 06.07.2017 г. от 14:00ч. залата на 4-ти етаж на адрес: гр.Пазарджик ул. "2-ри януари" № 6

Документация, техническа спецификация, образци, проект на договор

Информация за обява до АОП

Информация до АОП за удължаване на срок

11072017_Протокол от 06,07,2017

21072017_ДОГОВОРПриложение към договорДата на добавяне: 05.06.2017

Доставка, монтаж и пуск в експлоатация на автоматизирани решетки към КПС, във „В и К в ликвидация“ ЕООД гр.Пазарджик
Информация на 03.05.2017г

Обява - чл.20, ал.3 от ЗОП
Заповед № 091 от 26.04.2017г.

Краен срок за подаване предложение за участие: 11.05.2017г. до 17:00ч. в деловодството на "В и К в ликвидация" гр.Пазарджик, ул. "2-ри януари" № 6
Отваряне на офертите: 17.05.2017г. от 14М00ч. на адрес: гр.Пазарджик, ул."2-ри януари" № 6, 4-ти етаж

Документация, технически изисквания, образци, проект на договор

05.05.2017г.-Разяснение на зададен въпрос

В  разяснението е упоменат диаметъра.

12.05.2017-Информация_АОП_за удължаване на срока

22052017_Протокол от 17052017

25052017_ДоговорПриложение към договорДата на добавяне: 03.05.2017

„ Доставка на свързващи елементи за водопроводи от етернит /АЦ/, чугун и стомана”
Информация по чл.20, ал.3 от ЗОП на 23.03.2017

Обява за ОП на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП
Заповед № 065 от 23.03.2017 г.

Краен срок за подаване предложение за участие: 31.03.2017г. до 17:00 ч., в деловодството на В и К гр.Пазарджик, ул.2-ри Януари № 6
Отваряне на офертите: 07.04.2017г. от 14:00 ч. в управлението ва "В и К в ликвидация"гр.Пазарджик, ул. 2-ри януари № 5, залата на 4-ти етаж.

Технически изисквания, образци , проект на договор

Информация до АОП за публикувана обява

03.04.2017г._Информация за удължаване на срока

12.04.2017г-Протокол от 07.04.2017г

20.04.2017г._Договор Приложение към договораДата на добавяне: 23.03.2017

Избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги за нуждите на "В и К в ликвидация" ЕООД гр.Пазарджик
Информация на 28,02,2017г.

Обява за ОП на стойност по чл.20, ал..3, т.2 от ЗОП
Заповед №047 от 27.02.2017г.

Краен срок за подаване предложение за участие: 10.03.2017г.
Отваряне на офертите: 17.03.2017г. в гр.Пазарджик, ул."2-ри януари" №6 - залата на 4-ти етаж

Документация:изисквания, образци, проект на договор, методика

02.03.2017г._Разяснение на въпрос

21.03.2017г_Протокол от 17.03.2017г

31032017_Договор_ОББ_2017

31032017_Договор_ЦКБ_2017

31032017_Договор_Общинска банка_2017

31032017_Договор_ПИБ_2017Дата на добавяне: 28.02.2017