Процедури по зоп след 15.04.2016 г.

„Покупка на горива: Бензин – А95H, Дизел, Пропан-бутан, за нуждите на „ВиК в ликвидация” ЕООД гр. Пазарджик“
11.01.2017г.

Пряко договаряне - чл.182, ал.1 във вр.с чл.79, ал.1, т.7
Решение № 0016 от 11.01.2017г

Краен срок за подаване предложение за участие:
Отваряне на офертите:

11.01.2017 - Решение_ГОРИВО_за_2017г.

07.02.2017 - Договор-стокова борса

07.02.2017 - Обявление за възложена поръчка

09.02.2018 - Обявление за приключен договорДата на добавяне: 11.01.2017

Комплексно обслужване на придобивките на работещите във „В и К в ликвидация“ ЕООД гр.Пазарджик
20.12.2016 г.

публично състезание по реда на чл.176 от ЗОП
Решение №219 от 20.12.2016г.

Краен срок за подаване предложение за участие: 12.01.2017 г. до 17:00ч в деловодството на ЦУ - гр.Пазарджик, ул.2-ри януари №6
Отваряне на офертите: 17.01.2017г от 14:00ч.- гр.Пазарджик ул.2-ри януари №6 - 4-ти етаж

20.12.2016г.Документация, образци, проект на договор

20.12.2016г.- Решение с ID:763622

20.12.2016г.- Обявление с ID:763619 

25.01.2017г.-Протокол_17012017_общ

25.01.2017-РЕШЕНИЕ_за избор на изпълнител

22.02.2017г.-Договор за 2017г.

22.02.2017г.-Обявление за възложена поръчка

06.03.2018г. - Обявление за приключване на договор за обществена поръчкаДата на добавяне: 20.12.2016

„Покупка на горива: Бензин – А95H, Дизел, Пропан-бутан, за нуждите на „ВиК в ликвидация” ЕООД гр. Пазарджик
14.12.2016г.

пряко договаряне - чл.182,ал.1 във вр.с чл.79,ал.1,т.7 от ЗОП
Решение № 2368 от 14.12.2016г.

Краен срок за подаване предложение за участие:
Отваряне на офертите:

Решение за откриване на процедурата

Спецификация

05,01,2017 г.-РЕШЕНИЕ за прекратяване

18.01.2017г.-Обявление за прекратяване

19,02,2017г.-Решение за одобряване на изменениеДата на добавяне: 14.12.2016

Доставка на колесен багер-товарач за нуждите на „В и К в ликвидация” – ЕООД гр.Пазарджик”
21.10.2016 г.

Публично състезание - чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП
Решение №185 от 21.10.2016г.

Краен срок за подаване предложение за участие: 15.11.2016 г. до 17:00 ч.
Отваряне на офертите: 17.11.2016г. от 14:00ч. - гр.Пазарджик, ул.2-ри януари № 6

Документация, образци и проект на договор

28.11.2016г.Протокол_багер_22112016

28.11.2016г.РЕШЕНИЕ_за избор

28.12.2016г.Сключен договор

28.12.2016г.-Обявление за възлагане на поръчката

09.02.2017г.-Обявление за приключване на договор

 Дата на добавяне: 21.10.2016

Доставка на активна нетна електрическа енергия за нуждите на „ВиК в ликвидация” ЕООД гр. Пазарджик по две обособени позиции: Обособена позиция 1- Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група СрН; Обособена позиция 2- Доставка на електрическа енергия ниско напрежение.“
19.09.2016г.

Публично състезание - чл. 18, ал.1, т.12 от ЗОП
Решение №163 от 19.09.2016г

Краен срок за подаване предложение за участие: 12.10.2016 г. - 17.00ч.
Отваряне на офертите: 18.10.2016г. от 14.00ч - гр.Пазарджик, ул.29ри януари № 6 , залата на 4-ти етаж.

Документация и образци за попълване

Документация и указания

19.10.2016г. Съобщение за отваряне на плика "Предлагани ценови параметри"

02.11.2016г.Протокол_1

02.11.2016г.ПРОТОКОЛ_КЛАСИРАНЕ

02.11.2016Г.РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

30.12.2016г.- Договор за ел.енергия за 2017г.

30.12.2016г-Обявление за възложена поръчка

14,09,2017г.-Анекс към договора

14,09,2017г.-Обявление за изменение

15.01.2018г.- Обявление за приключване на договорДата на добавяне: 19.09.2016