Процедури по зоп след 15.04.2016 г.

„Доставка на два броя багери по две обособени позиции: ОП 1: Комбиниран багер- товарач; ОП 2: Мини багер с работна маса между 2,6 и 3,0 тона“
публикувано в АОП: 10.04.2019г.

Публично състезание - основание чл.18, ал.1, т.12, по правилата на чл.176, за стойности по чл.20 ал.2,т.2 от 3ОП
Решение № 074 от 10.04.2019г.

Краен срок за подаване предложение за участие: 02.05.2019г. до 17:00ч. на адрес : гр.Пазарджик, ул. 2-ри януари № 6, деловодството на 2-рия етаж;
Отваряне на офертите: на 07.05.2019г. от 14: 00 ч. на адрес : гр.Пазарджик, ул. 2-ри януари № 6, залата на 4-тия етаж

10.04.2019г._РЕШЕНИЕ_Багер;

10.04.2019г._ОБЯВЛЕНИЕ_Багер;

10_04_2019г._Документация, образци, проект на договор

10.04.2019г_Технически изисквания

20,05,2019г_Съобщение за отваряне на плик "Цени"

31.05.2019г. Протокол №1

31.05.2019г._Протокол №2;

31.05.2019г._Протокол №3;

31.05.2019г._Протокол_ОБЩ_чл.181, ал.4 от ЗОП;

31.05.2019г._Решение

15.07.2019г._Обявление за възложена поръчка за ОП1 и ОП2

15.07.2019г._Договор за ОП1; Приложения към Договор за ОП1

15.07.2019г._Договор за ОП 2; Приложения към Договор за ОП 2Дата на добавяне: 10.04.2019

„Покупка на горива: Бензин – А95H, Дизел, Пропан-бутан, за нуждите на „В и К услуги” ЕООД гр. Пазарджик“
Публикувана в АОП на 21.02.2019г

Пряко договаряне - чл.182, ал.1, във вр.с чл.79, ал., т. 7 от ЗОП
Решение №037 от21.02.2019г.

Краен срок за подаване предложение за участие:
Отваряне на офертите: Сключен договор за борсово представителство

21.02.2019г._Решение за откриване на процедура за гориво

22.03.2019_Договор_Стокова борса;

22.03.2019_Обявление_възложена_поръчка за горивоДата на добавяне: 21.02.2019

„КОМПЛЕКСНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ПРИДОБИВКИТЕ НА РАБОТЕЩИТЕ във “В и К услуги” ЕООД гр. Пазарджик ПОЛАГАЩИ СЕ ПО КТД”
Публикувана в АОП на 09.01.2019г

Публично състезание - основание чл.18, ал.1, т.12, по правилата на чл.176, за стойности по чл.20 ал.2,т.2 от 3ОП
Решение №009 от09.01.2019г.

Краен срок за подаване предложение за участие: 01.02.2019г. до 17:00ч. на адрес : гр.Пазарджик, ул. 2-ри януари № 6, деловодството на 2-рия етаж;
Отваряне на офертите: на 06.02.2019г. от 14: 00 ч. на адрес : гр.Пазарджик, ул. 2-ри януари № 6, залата на 4-тия етаж

09.01.2019г._Решение за откриване на процедура

09.01.2019г._Обявление;

09.01.20198г._Документация, указания, образци за попълване;

09.01.2019г._Образец на проект на договор

07.02.2019г._Протокол_1_Ваучери_чл.54,ал.8 от ППЗОП

18.02.2019г._Съобщение за отваряне на плика с"Предлагани ценови параметри"

27.02.2019г. Протокол №2;

27.02.2019г._Протокол №3;

27.02.2019г._Протокол-ОБЩ;

27.02.2019г._РЕШЕНИЕ за избор

 22.03.2019_Договор_Ваучери

22.03.2019_Обявление за възложена поръчка_ваучери_2019Дата на добавяне: 09.01.2019

„Доставка на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на „ВиК в ликвидация” ЕООД гр. Пазарджик“
17.10.2018г. Решение с ID:873513

Публично състезание - основание чл.18, ал.1, т.12, по правилата на чл.176, за стойности по чл.20 ал.2,т.2 от 3ОП
Решение № 0192 от 17.10.2018г

Краен срок за подаване предложение за участие: 08.11.2018г до 17:00ч на адрес: гр. Пазарджик, ул.2-ри януари № 6 - деловодството
Отваряне на офертите: 12.11.2018г. от 14:00ч.на адрес: гр. Пазарджик, ул.2-ри януари № 6 - залата на 4-ти етаж

17.10.2018г. - Решение_ел.енергия;

17.10.2018г. - Обявление_ел.енергия;

17.10.2018г. - Документация,технич.спецификация и образци_ел.енергия;

17.10.2018г. - Образец на договор_ел.енергия

14.11.2018г._Съобщение за отварянето на плик "Предлагани ценови параметри"

29.11.2018г.- Протокол_1;

29.11.2018г.- Протокол_2-цена;

29.11.2018г.- Протокол-ОБЩ;

29.11.2018г.- РЕШЕНИЕ за изборна изпълнител

08.01.2019г._Обявление за възложена поръчка

08.01.2019г._Договор за ел.енергия_2019Дата на добавяне: 17.10.2018

„Доставка на водомери за питейна вода и компоненти за системи за дистанционно отчитане, водомерни шахти”
15.05.2018г. Решение с ID:846988; Обявление

Публично състезание - основание чл.18, ал.1, т.12, по правилата на чл.176, за стойности по чл.20 ал.2,т.2 от 3ОП
Решение № 0103 от 15.05.2018г.

Краен срок за подаване предложение за участие: 07.06.2018 г. до 17:00ч. в деловодството на В и К в ликвидация в гр.Пазарджик, ул.Втори януари № 6
Отваряне на офертите: Отварянето на офертите е публично и ще се състои на 12.06.2018г от 14:00ч. на адрес: гр. Пазарджик, ул.2-ри януари № 6 , залата на 4-ти етаж.

15.05.2018г. - Рещение за откриване на процедура;

15.05.2018г. - Обявление;

15.05.2018г. - Документация;

15.05.2018г. - Технически спецификации;

15.05.2018г. - Образци за попълване;

15.05.2018г. - Методика за оценка;

15.05.2018г. - Проект на договор

09.07.2018г. - Съобщение за отваряне на плик "Ценово предложение"

19.07.2018г. - Протокол 1 - Водомери;

19.07.2018г. - Протокол 2 - Водомери;

19.07.2018г. - Протокол ОБЩ - Водомери;

19.07.2018г. - РЕШЕНИЕ за избор Водомери

30.07.2018г. - Обявление за възложен договор-водомери с ID:860102;

30.07.2018г. - Договор за водомери 2018-2020г.; Ценово предложение

 Дата на добавяне: 15.05.2018

Покупка на горива: Бензин - А95Н, Дизел, Пропан-бутан, за нуждите на "ВиК в ликивдация" ЕООД гр.Пазарджик
17.01.2018г

Пряко договаряне на основание чл.182, ал.1във вр.с чл.79, ал.1, т.7 от ЗОП
Решение № 0021 от 17.01.2018г

Краен срок за подаване предложение за участие:
Отваряне на офертите: Сключен договор за борсово представителство

17.01.2018г. - Решение за откриване на процедура

06.03.2018г_Договор за гориво със стокова борса

06.03.2018г._Обявление за възложена поръчка за гориво

14.03.2019г_Обявление за приключен ДоговорДата на добавяне: 17.01.2018

Комплексно обслужване на придобивките на работещите във „В и К в ликвидация“ ЕООД гр.Пазарджик“,
10.01.2018г

публично състезание - основание чл.18, ал.1, т.12, по правилата на чл.176, за стойности по чл.20 ал.2,т.2 от 3ОП
Решение № 0013 от 10.01.2018г

Краен срок за подаване предложение за участие: 02.02.2018г. до 17: ч. на адрес: гр.Пазарджик, ул.Втори януари №6 - деловодството на 2-рия етаж
Отваряне на офертите: 07.02.2018г. от 14:00ч. на адрес: гр.Пазарджик, ул.Втори януари №6 - залата на 4-тия етаж

10.01.2018г.- РЕШЕНИЕ за откриване на процедурата

10.01.2018г.-ОБЯВЛЕНИЕ

10.01.2018г.-Документация по условията на процедурата

10.01.2018г.-Образци за попълване и проект на договор

08.02.2018г.-Съобщение за отваряне на плик "ценово предложение"

19.02.2018г.-Протокол 1

19.02.2018г.-Протокол 2

19.02.2018г.- Протокол - общ

19.02.2018г. - Решение за избор на изпълнител

06.03.2018г.- Договор за 2018г

06.03.2018г.- Обявление за възложена поръчка за ваучери

14.03.2019г._Обявление за приключен ДоговорДата на добавяне: 10.01.2018

Доставка на тръби от полиетилен висока плътност /PE100/ и /PE100-RC/ за питейно водоснабдяване, двуслойни гофрирани полиетиленови тръби за канализация и фасонни части за тях"
29.11.2017 год.

Прогнозната стойност на обществената поръчка е в рамките на стойностните прагове за Доставки по чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП. Вида на процедурата съгласно чл.18, ал.1, т.12 е Публично състезание
Решение № 232 от 29.11.2017г.

Краен срок за подаване предложение за участие: 22.12.2017г. до 17:00ч на адрес: гр. Пазарджик ул."Втори януари" № 6 - деловодството на 2-ри етаж
Отваряне на офертите: 28.12.2017 г. от 14:00ч. на адрес: гр. Пазарджик ул."Втори януари" № 6 -залата на 4-ти етаж

29.11.2017г. - Документация-тръби

05.01.2018_Информация при производство по обжалване

01.02.2018-Заповед за удължаване срока за работа на комисията

06.03.2018г.-10.30ч.-Съобщение за отваряне на плик "Ценови параметри"

15.03.2018г.-Протокол_1

15.03.2018г.-Протокол_2

15.03.2018г.-Протокол_3

15.03.2018г.-Протокол-общ

15.03.2018г.-Решение за избор на изпълнител

14.05.2018г._ДОГОВОР_2018-2020

14.05.2018г._Обявление възложена поръчкаДата на добавяне: 29.11.2017

Доставка на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на „ВиК в ликвидация” ЕООД гр. Пазарджик“
09,10,2017г.

Прогнозната стойност на обществената поръчка е в рамките на стойностните прагове за Доставки по чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП. Вида на процедурата съгласно чл.18, ал.1, т.12 е Публично състезание.
Решение № 191 от 09,10,2017г.

Краен срок за подаване предложение за участие: 03.11.2017г. до 17:00ч. на адрес: гр.Пазарджик, ул.
Отваряне на офертите: 07.11.2017г. от 14:00ч. на адрес: гр.Пазарджик, ул.

09.10.2017г.-ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ЕЛ.ЕНЕРГИЯ

09.11.2017г.-Съобщение за отваряне на ценовото предложение

20.11.2017г.-Протокол_1

20.11.2017г.-Протокол 2

20.11.2017г.-Прогокол_общ

20.11.2017г.- РЕШЕНИЕ за избор на изпълнител

17.01.2018г - ДоговорПриложения към договора

17.01.2018г. - Обявление за възложена поръчка

16.01.2019г._Обявление за приключване на договорДата на добавяне: 09.10.2017

„Доставка на спирателна арматура ( СА ) за нуждите на експлоатационната дейност на „В и К в ликвидация” – ЕООД гр.Пазарджик”
03,10,2017г.

Публично състезание на основание чл.18, ал.1, т.12 за стойности по чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП
Решение №184 от 03.10.2017г.

Краен срок за подаване предложение за участие: 25.10.2017г. във В и К в ликвидация ЕООД гр.Пазарджик, ул.2-ри януари № 6 - деловодството
Отваряне на офертите: 26.10.2017г. от 14:00 ч. - гр.Пазарджик, ул."2-ри януари" № 6, залата на 4-ти етаж

03.10.2017г.- Документация : решение, обявление,указания, образци, проект на договор

13,10,2017г._Запитване_1

13,10,2017г._Отговор на запитване_1

27,10,2017г._Съобщение

13.11.2017г.-Протокол 1

13.11.2017г.- Протокол 2

13.11.2017г.-Протокол общ

13.11.2017г.-Решение _ СА

07.12.2017г.-ДОГОВОР за СА

07.12.2017г. - Обявление за възложена поръчкаДата на добавяне: 03.10.2017