телефон за сигнали и информация за аварии - 0800 200 70

office@vikpz.com

Цени на услуги

Цени на ВиК услуги от 01.04.2023 г.

(Решение на КЕВР БП-Ц-2 от 31.03.2023 г.)

Услуга

Мярка

без ДДС

с ДДС

1.

Доставяне на вода на потребителите

1.1.

Битови и приравнените към тях потребители

лв./куб.м

1.411

1.693

2.

Отвеждане на отпадъчни води

2.1.

Битови и приравнените към тях потребители

лв./куб.м

0.166

0.199

3.

Пречистване на отпадъчни води

3.1.

Битови и приравнените към тях обществени и търговски потребители

лв./куб.м

0.663

0.796

3.2.

Промишлени и други стопански потребители

3.2.1.

степен на замърсяване 1

лв./куб.м

0.777

0.932

3.2.2.

степен на замърсяване 2

лв./куб.м

1.068

1.282

3.2.3.

степен на замърсяване 3

лв./куб.м

1.601

1.921

4.

Доставяне на вода на друг ВиК оператор

лв./куб.м

0.612

0.734

Предложение са за утвърждаване цени на ВиК услуги за 2023 г. и одобряване от КЕВР на цени на ВиК услуги за периода 2022 г. – 2026 г., без ДДС

„Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик в качеството си на ВиК оператор на обособената територия, оповестява на потребителите, че на основание на чл. 19 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги ще внесе заявление за утвърждаване на цени на ВиК услуги за 2023 г. и одобряване на цени на ВиК услуги за периода 2022 г. – 2026 г., във връзка с представен за одобряване коригиран бизнес план за развитие на дейността на дружеството за регулаторен период 2022-2026 г. Предложени са за утвърждаване цени на ВиК услуги за 2022 г. и одобряване от КЕВР на цени на ВиК услуги за периода 2022 г. – 2026 г., без ДДС:

Услуга

Мярка

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

2026 г.

1.

Доставяне на вода на потребителите

 

 

 

 

 

 

1.1.

Битови и приравнените към тях потребители

лв./куб.м

1.322

1.411

1.507

1.632

1.751

2.

Отвеждане на отпадъчни води

 

 

 

 

 

 

2.1.

Битови и приравнените към тях потребители

лв./куб.м

0.156

0.166

0.180

0.189

0.205

3.

Пречистване на отпадъчни води

 

 

 

 

 

 

3.1.

Битови и приравнените към тях обществени и търговски потребители

лв./куб.м

0.519

0.663

0.784

0.824

0.845

3.2.

Промишлени и други стопански потребители

 

 

 

 

 

 

3.2.1.

степен на замърсяване 1

лв./куб.м

0.830

0.777

0.919

0.966

0.991

3.2.2.

степен на замърсяване 2

лв./куб.м

0.830

1.068

1.263

1.327

1.361

3.2.3.

степен на замърсяване 3

лв./куб.м

1.038

1.601

1.893

1.989

2.040

4.

Доставяне на вода с непитейни качества

лв./куб.м

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.

Доставяне на вода на друг ВиК оператор

лв./куб.м

0.606

0.612

0.618

0.630

0.648