телефон за сигнали и информация за аварии - 0800 200 70

office@vikpz.com

Цени на услуги

Цени на водоснабдителни услуги

(Решение на КЕВР Ц-38 от 28.10.2016 г.)​

Вид услуга

За населението За фирми /юридически лица/

без ДДС

с ДДС

без ДДС

с ДДС

Цена за 1 м3 доставена вода – помпена 0,89 1,068 0,89 1,068
Цена за 1 м3 доставена вода – гравитачна в сила от 01.03.2020 г. 0,60
0,72 0,60 0,72
Цена за 1 м3 отведена вода /такса канал / 0,12 0,144 0,12 0,144
Такса пречистване – битови и приравнени 0,36 0,432 0,36 0,432
Такса пречистване – 1 степен 0,44 0,528 0,44 0,528
Такса пречистване – 2 степен 0,54 0,648 0,54 0,648

 Към 01.03.2020 година:

  • Цената за доставена вода тип гравитачна, която заплащат жителите на с. Дебръщица, от  01.03.2020 г. се променя от 0,50 лв/1 м3 на 0,60 лв/1 м3 без ДДС със Заповед №  057/13.03.2020 г. на Управителя на Дружеството.

  Към 01.11.2016 година:

  • Цена за доставена вода тип гравитачна заплащат жителите на с. Дебръщица.
  • Цена за доставена вода тип помпена заплащат жителите на всички останали населени места обслужвани от „ВиК“- Пазарджик
  • Цена за отведена вода / такса канал / заплащат жителите на гр. Пазарджик и гр. Септември.
  • Такса пречистване заплащат жителите на гр. Пазарджик и гр. Септември като юридическите лица заплащат според степента замърсяване.
Предложение са за утвърждаване цени на ВиК услуги за 2022 г. и одобряване от КЕВР на цени на ВиК услуги за периода 2022 г. – 2026 г., без ДДС

„Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик в качеството си на ВиК оператор на обособената територия, оповестява на потребителите, че на основание на чл. 19 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги ще внесе заявление за утвърждаване на цени на ВиК услуги за 2022 г. и одобряване на цени на ВиК услуги за периода 2022 г. – 2026 г., във връзка с представен за одобряване коригиран бизнес план за развитие на дейността на дружеството за регулаторен период 2022-2026 г. Предложени са за утвърждаване цени на ВиК услуги за 2022 г. и одобряване от КЕВР на цени на ВиК услуги за периода 2022 г. – 2026 г., без ДДС:

Услуга

Мярка

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

2026 г.

1.

Доставяне на вода на потребителите

1.1.

Битови и приравнените към тях потребители

лв./куб.м

1,231

1,291

1,351

1,423

1,460

2.

Отвеждане на отпадъчни води

2.1.

Битови и приравнените към тях потребители

лв./куб.м

0,143

0,151

0,157

0,160

0,170

3.

Пречистване на отпадъчни води 

3.1.

Битови и приравнените към тях обществени и търговски потребители

лв./куб.м

0,482

0,544

0,546

0,548

0,559

3.2.

Промишлени и други стопански потребители

 

3.2.1.

степен на замърсяване 1

лв./куб.м

0,628

0,709

0,713

0,716

0,731

3.2.2.

степен на замърсяване 2

лв./куб.м

0,885

0,999

1,002

1,005

1,025

3.2.3.

степен на замърсяване 3

лв./куб.м

0,964

1,088

1,092

1,096

1,118

4.

Доставяне на вода с непитейни качества

лв./куб.м

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5.

Доставяне на вода на друг ВиК оператор

лв./куб.м

1,030

1,074

1,098

1,106

1,316