телефон за сигнали и информация за аварии - 0800 200 70

office@vikpz.com

Цени на услуги

Цени на водоснабдителни услуги

(Решение на КЕВР Ц-38 от 28.10.2016 г.)​

Вид услуга

За населението За фирми /юридически лица/

без ДДС

с ДДС

без ДДС

с ДДС

Цена за 1 м3 доставена вода – помпена 0,89 1,068 0,89 1,068
Цена за 1 м3 доставена вода – гравитачна в сила от 01.03.2020 г. 0,60
0,72 0,60 0,72
Цена за 1 м3 отведена вода /такса канал / 0,12 0,144 0,12 0,144
Такса пречистване – битови и приравнени 0,36 0,432 0,36 0,432
Такса пречистване – 1 степен 0,44 0,528 0,44 0,528
Такса пречистване – 2 степен 0,54 0,648 0,54 0,648

 Към 01.03.2020 година:

  • Цената за доставена вода тип гравитачна, която заплащат жителите на с. Дебръщица, от  01.03.2020 г. се променя от 0,50 лв/1 м3 на 0,60 лв/1 м3 без ДДС със Заповед №  057/13.03.2020 г. на Управителя на Дружеството.

  Към 01.11.2016 година:

  • Цена за доставена вода тип гравитачна заплащат жителите на с. Дебръщица.
  • Цена за доставена вода тип помпена заплащат жителите на всички останали населени места обслужвани от „ВиК“- Пазарджик
  • Цена за отведена вода / такса канал / заплащат жителите на гр. Пазарджик и гр. Септември.
  • Такса пречистване заплащат жителите на гр. Пазарджик и гр. Септември като юридическите лица заплащат според степента замърсяване.