СТАРИ ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВИК УСЛУГИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Глава първа           ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С тези Общи условия се уреждат отношенията между “В и К”ЕООД-Пазарджик в ликвидация със седалище и адрес на управление:гр.Пазарджик, ул.”Втори янурари” № 6, БУЛСТАТ 822106665, вписано в регистъра за търговските дружества на  Пазарджишкия окръжен съд по ф. д. № 3948 по описа за1991г., наричано за краткост “В и К оператор”, от една страна и … Продължете с четенето на СТАРИ ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВИК УСЛУГИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ