НОВИ ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВИК УСЛУГИ НА ПОТРЕБИТЕЛИ

ОБЩИ  УСЛОВИЯ ЗА  ПРЕДОСТАВЯНЕ  НА  ВиК  УСЛУГИ  НАПОТРЕБИТЕЛИТЕ  ОТ  ВиК  ОПЕРАТОР „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ В ЛИКВИДАЦИЯ” ЕООД гр. ПАЗАРДЖИК Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С тези Общи условия се уреждат отношенията между „Водоснабдяване и канализация” ЕООД Пазарджик в ликвидация, със седалище и адрес на управление: гр.Пазарджик, ул.”Втори януари” № 6, ЕИК 822106665, наричано за … Продължете с четенето на НОВИ ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВИК УСЛУГИ НА ПОТРЕБИТЕЛИ