Наредба №7

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕМИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТОМИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО НАРЕДБА No 7от 14 ноември 2000 г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАУСТВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ В КАНАЛИЗАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА(обн.,ДВ,бр.98 от 1 декември 2000 г.) Раздел IОбщи положения Чл.1. Предмет на наредбата са производствените отпадъчни води, зауствани в канализационните мрежи на … Продължете с четенето на Наредба №7