Наредба №4

НАРЕДБА № 4 ОТ 14 СЕПТЕМВРИ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ И ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ И КАНАЛИЗАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството Обн. ДВ. бр.88 от 8 Октомври 2004г., попр. ДВ. бр.93 от 19 Октомври 2004г., изм. ДВ. бр.41 от 13 Май 2005г., изм. и … Продължете с четенето на Наредба №4