Наредба за дългосрочните нива, условията и реда

НАРЕДБА за дългосрочните нива, условията и реда за формиране на годишните целеви нива на показателите за качество на водоснабдителните и канализационните услуги Приета с ПМС № 73 от 4.04.2006 г., обн., ДВ, бр 32 от 18.04.2006 г., в сила от 18.04.2006 г. Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С наредбата се определят: 1. дългосрочните нива на … Продължете с четенето на Наредба за дългосрочните нива, условията и реда