телефон за сигнали и информация за аварии - 0800 200 70

office@vikpz.com

Наредба за дългосрочните нива, условията и реда

НАРЕДБА за дългосрочните нива, условията и реда за формиране на годишните целеви нива на показателите за качество на водоснабдителните и канализационните услуги

Приета с ПМС № 73 от 4.04.2006 г., обн., ДВ, бр 32 от 18.04.2006 г., в сила от 18.04.2006 г.

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С наредбата се определят:

1. дългосрочните нива на показателите за качество на водоснабдителните и канализационните (В и К) услуги по чл. 9, ал. 2 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ) ;

2. условията и редът за формиране на годишни целеви нива на показателите за качество на В и К услугите за всеки В и К оператор съобразно специфичните обстоятелства по дейността му;

3. елементите и параметрите, които трябва да съдържат бизнес плановете;

4. редът за контрол на изпълнението на бизнес плановете;

5. начинът на отчитане изпълнението на годишните целеви нива на показателите за качество.

Чл. 2. Стойностите на годишните целеви нива на показателите за качеството на В и К услугите са задължителни за изпълнение от съответния В и К оператор.

Чл. 3. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (комисията) оценява качеството на предоставените В и К услуги чрез достигнатите нива на показателите за качество.

Глава втора

ДЪЛГОСРОЧНИ НИВА НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ И

КАНАЛИЗАЦИОННИТЕ УСЛУГИ

Чл. 4. Стойностите на дългосрочните нива на показателите за качество на В и К услугите са посочени в приложение № 1. Те се групират в класове, както следва:

1. първи клас – за населени места от 0, I и II категория;

2. втори клас – за населени места от III и IV категория и селскостопански обекти;

3. трети клас – за населени места от V, VI, VII и VIII категория.

Чл. 5. Нивото на покритие на водоснабдителните услуги се определя чрез съотношението на населението, ползващо водоснабдителни услуги от В и К оператора, спрямо общия брой на населението, живеещо в региона, обслужван от В и К оператора.

Чл. 6. Качеството на питейната вода се определя чрез:

1. съотношение на броя проби за качеството на питейната вода, отговарящи на нормативните изисквания по физико-химични и радиологични показатели, спрямо общия брой направени проби;

2. съотношение на броя проби за качеството на питейната вода, отговарящи на нормативните изисквания по микробиологични показатели, спрямо общия брой направени проби.

Чл. 7. Непрекъснатостта на водоснабдяването се определя чрез:

1. съотношението на броя на населението, засегнато от прекъсвания на водоподаването, спрямо общия брой на обслужваното население;

2. съотношението на планираните прекъсвания на водоподаването, възобновени в рамките на предвидения срок, спрямо общия брой планирани прекъсвания.

Чл. 8. Общите загуби на вода във водоснабдителните системи и сроковете за тяхното намаляване се определят чрез:

1. съотношението на количеството неинкасирана вода спрямо количеството подадена вода на входа на водоснабдителната система;

2. средното време за локализиране на течове;

3. средното време за отстраняване на течове.

Чл. 9. (1) Авариите във водоснабдителната система се определят чрез:

1. съотношението на годишния брой аварии спрямо дължината на довеждащите водопроводи;

2. съотношението на годишния брой аварии спрямо дължината на разпределителните водопроводи;

3. съотношението на годишния брой аварии на сградни водопроводни отклонения спрямо общия брой сградни водопроводни отклонения;

4. съотношението на годишния брой аварии в помпени станции спрямо общия брой помпени станции.

(2) Водоснабдителните и канализационните оператори регистрират всяка авария и времето за нейното отстраняване в дневник на авариите във водоснабдителната система.

Чл. 10. Налягането във водоснабдителната система се определя чрез:

1. съотношението на броя на сградните водопроводни отклонения (СВО), при които съществува подаване на вода с налягане, по-ниско от нормативното, към общия брой СВО, обслужвани от В и К операторите;

2. съотношението на броя на СВО, при които съществува подаване на вода с налягане, по-високо от нормативното, към общия брой СВО, обслужвани от В и К операторите.

Чл. 11. Нивото на покритие на канализационните услуги се определя чрез съотношението на броя на населението, ползващо канализационни услуги, спрямо общия брой на населението, живеещо в региона.

Чл. 12. Качеството на отпадъчните води се определя чрез:

1. съотношението на броя проби за качеството на отпадъчните води, отговарящи на условията, включени в разрешителното за заустване, издадено по реда на Закона за водите , спрямо общия брой проби;

2. съотношението на годишното количество отпадъчни води, пречистени от пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ), спрямо общия проектен капацитет на ПСОВ.

Чл. 13. (1) Авариите в канализационната система се определят чрез:

1. съотношението на годишния брой аварии спрямо броя на сградните канализационни отклонения;

2. съотношението на годишния брой на авариите спрямо дължината на канализационната мрежа.

(2) Водоснабдителните и канализационните оператори регистрират всяка авария и времето за нейното отстраняване в дневник на авариите на канализационната система.

Чл. 14. Наводнения в урегулирани поземлени имоти – собственост на трети лица, причинени от канализацията, се определя чрез съотношението на площта на урегулираните поземлени имоти, засегнати от наводнения, причинени от канализацията, спрямо общата площ на населеното място, обслужвана от В и К оператора.

Чл. 15. Експлоатационните показатели за ефективност се определят чрез:

1. съотношението на броя служители на В и К оператора, осигуряващи предоставянето на водоснабдителни услуги, спрямо общия брой на сградните водопроводни отклонения в обслужвания от В и К оператора регион;

2. съотношението на броя служители на В и К оператора, осигуряващи предоставянето на канализационни услуги, спрямо общия брой на канализационните отклонения в обслужвания от В и К оператора регион;

3. съотношението на годишния брой трудови злополуки спрямо общата численост на персонала, осигуряващ водоснабдителните и канализационните услуги;

4. съотношението на броя инсталирани водомери при водоизточниците спрямо общия брой водоизточници;

5. съотношението на броя на населените места с измерване на водата на входа на населеното място спрямо общия брой населени места, обслужвани от В и К оператора;

6. съотношението на броя инсталирани общи водомери спрямо общия брой на СВО;

7. съотношението на годишния брой водомери, преминали последваща проверка, спрямо общия брой водомери;

8. съотношението на годишния брой служители на В и К оператора, които са повишили квалификацията си, спрямо общия брой служители;

9. съотношението на броя на водоснабдителните помпени станции (ВПС) с изградена местна автоматика спрямо общия брой ВПС;

10. съотношението на броя на водоснабдителните системи (ВС) с изградени автоматизирани системи за управление (АСУВ) спрямо общия брой ВС;

11. съотношението на броя на елементите на ВС с АСУВ спрямо общия брой елементи на ВС;

12. съотношението на броя на пречиствателните станции за питейни води (ПСПВ) с изграден АСУВ спрямо общия брой на ПСПВ;

13. съотношението на броя на канализационните помпени станции (КПС) с изградена местна автоматика спрямо общия брой КПС;

14. съотношението на броя на канализационните системи (КС) с изградени автоматизирани системи за управление на канализацията (АСУК) спрямо общия брой КС;

15. съотношението на броя на елементите на КС с АСУК спрямо общия брой КС;

16. съотношението на броя на пречиствателните станции за отпадъчни води (ПСОВ) с изграден АСУК спрямо общия брой ПСОВ;

17. съотношението на броя на часовете с хлорни обгазявания спрямо общия брой часове в годината.

Чл. 16. Финансовите показатели за ефективност се определят чрез:

1. съотношението на разходите за дейността спрямо приходите от дейността;

2. съотношението на разходите за възнаграждения и осигуровки спрямо разходите за дейността;

3. съотношението на разходите за дейността спрямо количеството подадена вода на входа на водоснабдителната система, обслужвана от В и К оператора;

4. съотношението на разходите за дейността спрямо фактурираните водни количества;

5. съотношението на годишното количество използвана електрическа енергия спрямо фактурираните водни количества;

6. съотношението на разходите за електрическа енергия спрямо разходите за дейността;

7. съотношението на несъбраните приходи спрямо приходите от дейността.

Чл. 17. Срокът за отговор на писмени жалби на потребители се определя чрез съотношението на броя на постъпилите писмени жалби, на които е отговорено в 14-дневен срок, спрямо общия брой на жалбите.

Чл. 18. Срокът за присъединяване на нови потребители към В и К системите е 30 календарни дни и се определя чрез:

1. съотношението на броя на заявките, изпълнени в предвидения срок, спрямо общия брой на постъпилите заявки за присъединяване към водопроводната мрежа в обслужвания от В и К оператора регион;

2. съотношението на общия брой на заявки, изпълнени в предвидения срок, спрямо общия брой на постъпилите заявки за присъединяване към канализационната мрежа в обслужвания от В и К оператора регион.

Чл. 19. Числеността на персонала спрямо броя на обслужваните потребители се определя чрез:

1. съотношението на общия брой персонал, осигуряващ водоснабдителни услуги, спрямо общия брой на потребителите, обслужвани от В и К оператора в съответния регион;

2. съотношението на общия брой персонал, осигуряващ канализационни услуги, спрямо общия брой на потребителите, обслужвани от В и К оператора в съответния регион.

Глава трета

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ФОРМИРАНЕ НА ГОДИШНИ ЦЕЛЕВИ НИВА НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА

КАЧЕСТВО НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ И КАНАЛИЗАЦИОННИТЕ УСЛУГИ НА В И К

ОПЕРАТОРИТЕ СЪОБРАЗНО СПЕЦИФИЧНИТЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА ПО ДЕЙНОСТТА

Чл. 20. Условие за формиране на годишните целеви нива на показателите за качество на В и К услугите съобразно специфичните обстоятелства е наличието на информация за състоянието на достигнатите стойности на нивата на показателите за качество от В и К оператора при отчитане на външните фактори за сравнение, както следва:

1. териториалното разпределение на водоснабдителните и канализационните системи в региона;

2. качеството на почвите в региона, обслужван от В и К оператора;

3. наличието на водни ресурси в региона, обслужван от В и К оператора;

4. начина на вземане на природна вода (гравитачно или помпено), което предопределя разхода на електрическа енергия;

5. качествените характеристики на природната вода от водните обекти;

6. отдалечеността на водните обекти от урбанизираните територии;

7. наличието и отдалечеността от урбанизираните територии на точките за заустване на отпадъчни води;

8. категорията на водния обект за заустване на отпадъчните води;

9. степента на изграденост на водоснабдителните и канализационните мрежи.

Чл. 21. В зависимост от постигнатите стойности на показателите за качество и специфичните обстоятелства В и К операторите се класифицират в различни групи.

Чл. 22. Формирането на годишните целеви нива на показателите за качество на В и К услугите съобразно специфичните обстоятелства по дейността на съответния В и К оператор се извършва по следния ред:

1. установяване и оценка на достигнатите нива на показателите за качество;

2. разглеждане и одобряване от комисията на разработените в бизнес плана годишни целеви нива на показателите за качество.

Чл. 23. Годишните целеви нива, определени в бизнес плановете на В и К операторите, са в зависимост от инвестиционните програми и сроковете за достигане на дългосрочните нива по отделните показатели и се утвърждават от комисията.

Глава четвърта

ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ И ПАРАМЕТРИ НА БИЗНЕС ПЛАНОВЕТЕ

Чл. 24. Водоснабдителните и канализационните оператори представят за одобряване от комисията бизнес план за развитието и дейността си за период съгласно ЗРВКУ , който съдържа следните основни елементи:

1. общи данни за В и К оператора;

2. технико-икономически анализ на съществуващото положение;

3. техническа част, която съдържа:

а) програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество на предоставяните В и К услуги;

б) производствена програма;

в) ремонтна програма;

г) програма за намаляване загубите на вода;

д) мерки за подобряване ефективността на съществуващите мрежи и съоръжения;

е) предложение за конкретните показатели за качество на В и К услугите;

4. икономическа част, която съдържа:

а) инвестиционна програма;

б) анализ на съществуващото и прогнозното ниво на потребление на В и К услугите за периода на бизнес плана;

в) анализ на съществуващите и разчет на прогнозните разходи по експлоатация и поддръжка на В и К системите, който да съответства на техническата част от бизнес плана;

г) анализ на съществуващите и разчет на прогнозните разходи за управление на В и К системите, който да съответства на техническата част от бизнес плана;

д) източници и условия на финансиране на инвестиционната програма;

е) амортизационен план, обвързан с инвестиционната програма и със сроковете за въвеждане на активите в експлоатация;

ж) цени и приходи от В и К услугите съобразно изискванията, определени в наредбата по чл. 13, ал. 5 ЗРВКУ и в методиката по чл. 9, ал. 4 ЗРВКУ ;

з) анализ на социалната поносимост на предлаганата цена на В и К услугите;

и) други елементи;

5. социална програма за дейностите и мероприятията със социална насоченост, регламентирани като задължителни с нормативен акт;

6. обобщение на бизнес плана;

7. график за изпълнението на бизнес плана.

Чл. 25. (1) Водоснабдителните и канализационните оператори представят бизнес плановете за одобряване от комисията във формата по приложение № 2, като отразяват съответните параметри във вида, определен в указанията за съдържанието и формата на годишния отчетен доклад за изпълнението на годишните целеви нива на показателите за качество заедно с приложени към тях становища на съответните общини.

(2) Общините изпращат до В и К операторите становищата си по ал. 1 в 30-дневен срок от получаване на бизнес плановете. При неспазване на този срок се счита, че бизнес планът е приет.

Чл. 26. Комисията одобрява предложения от В и К оператора бизнес план в тримесечен срок от постъпването му, когато той отговаря на следните изисквания:

1. годишните целеви нива на показателите за качество на предоставените от В и К оператора услуги са разработени с оглед бъдещо постигане на дългосрочните нива на показателите по приложение № 1 и методиката по чл. 9, ал. 4 ЗРВКУ ;

2. инвестиционната програма и разходите за експлоатация, поддръжка, ремонт и управление на В и К системите съответстват на техническата част от предложения бизнес план;

3. предложените цени съответстват на останалите параметри от икономическата част на бизнес плана и са образувани в съответствие с наредбата по чл. 13, ал. 5 ЗРВКУ ;

4. съответства на принципите и задължителните разпоредби на ЗРВКУ.

Чл. 27. В случай че съдържанието на предложения бизнес план в техническата или икономическата му част не отговаря на изискванията на чл. 26 , комисията дава указания за съответни изменения и определя срок за внасяне на преработения бизнес план.

Чл. 28. Водоснабдителният и канализационният оператор преработва бизнес плана си в съответствие с указанията на комисията и го внася за одобряване в определения от комисията срок на базата на заявлението за откриване на процедурата.

Глава пета

РЕД ЗА КОНТРОЛ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БИЗНЕС ПЛАНОВЕТЕ

Чл. 29. Комисията упражнява контрол за изпълнението на нивата на показателите за качество на В и К услугите и на извършените разходи за достигането им от В и К операторите чрез:

1. извършване на проверки на отчетните доклади за изпълнение на бизнес плановете на В и К операторите;

2. извършване на текущи проверки на място;

3. извършване на извънредни проверки по повод постъпили в комисията сигнали и жалби.

Чл. 30. Периодичните планови проверки се извършват от длъжностни лица на комисията, които могат да бъдат подпомагани от регистрирани от нея експерти, по график, приет с решение на комисията в началото на съответната календарна година.

Чл. 31. (1) Водоснабдителните и канализационните оператори представят на комисията резултатите от изпълнението на достигнатите годишни целеви нива на показателите за качество на В и К услугите в годишните отчетни доклади за осъществяване на контрол и оценка на достигането на заложените в бизнес плановете параметри, чиято структура се определя в указанията, приети от комисията.

(2) Комисията може да изисква от В и К операторите текущи резултати от изпълнението на достигнатите годишни целеви нива на показателите за качество на В и К услугите за текущ контрол и оценка на достигането на заложените в бизнес плановете параметри.

(3) Комисията може да изисква от В и К операторите в определен от нея срок текуща информация и документи, свързани с изпълнението на бизнес плановете в частта им за качеството на предоставяните В и К услуги.

Чл. 32. (1) Водоснабдителните и канализационните оператори упражняват постоянен вътрешен контрол върху изпълнението на бизнес плановете и съхраняват документацията за осъществения контрол 10 години след последната година на бизнес плана.

(2) За целите на вътрешния контрол В и К операторите събират, поддържат, обработват и отчитат данни за обхвата, ефективността и качеството на В и К услугите, предоставяни на потребителите.

(3) Водоснабдителните и канализационните оператори изготвят отчетни доклади за изпълнението на бизнес плановете през предходната календарна година и ги представят на комисията до 30 април на текущата година.

(4) Неразделна част от представените отчети е информацията относно повишаване квалификацията на персонала, осъществяващ В и К услугите.

(5) Водоснабдителните и канализационните оператори предоставят на комисията изготвените отчети на електронен и хартиен носител.

Глава шеста

НАЧИН НА ОТЧИТАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ГОДИШНИТЕ ЦЕЛЕВИ НИВА НА

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО НА В и К УСЛУГИТЕ

Чл. 33. За отчитане изпълнението на годишните целеви нива на показателите за качество В и К операторите са длъжни да представят годишен отчетен доклад в комисията, чиято форма и съдържание са определени в указания, приети от комисията.

Чл. 34. Индивидуалната оценка за достигнатите нива на показателите за качество на В и К услугите се определя чрез обобщен коефициент за оценка на качеството на В и К услугите на базата на сравнение между достигнатите нива на показателите за качество на В и К услугите, отразени в годишния отчетен доклад на съответния В и К оператор, и съответните годишни целеви и дългосрочни нива на показателите за качество на В и К услугите по приложение № 1.

Чл. 35. Обобщеният коефициент Кну за оценка на показателите за качество на В и К услугите на всеки В и К оператор се определя като сума от индивидуалните показатели за качество, умножени със съответния показател за тежест, по следната формула:

Чл. 36. Комисията сравнява и оценява постигнатите годишни нива на показателите за качество с годишните целеви и дългосрочните нива на показателите за качество с отчитане на достоверността и надеждността на предоставените от В и К оператора данни.

Чл. 37. Водоснабдителните и канализационните оператори поддържат регистри на годишните отчетни доклади, съдържащи достигнатите нива на показателите за качеството на В и К услугите, със срок на съхраняване на данните 10 години считано от датата на предоставяне на информацията на комисията.

Чл. 38. Комисията осигурява публичен достъп на потребителите до информацията за основните показатели, одобрени с бизнес плановете на В и К операторите.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 1. По смисъла на наредбата:

1. „Качество на питейната вода“ се определя чрез физичните, органолептичните, химичните, биологичните, микробиологичните и радиологичните показатели на питейната вода.

2. „Планирано прекъсване“ е прекъсване на водоподаването в резултат на изпълнение на програма за подобряване ефективността на системата.

3. „Аварии на водоснабдителната система“ означава нарушаване нормалната дейност на отделните елементи на водоснабдителната система.

4. „Аварии на канализационната система“ означава нарушаване нормалната дейност на отделните елементи на канализационната система.

5. „Качество на отпадъчните води“ се определя чрез физичните, химичните, биологичните и микробиологичните показатели.

6. „Наводнения в урегулирани поземлени имоти – собственост на трети лица, причинени от канализацията“ означава оводняване на урегулирани поземлени имоти – собственост на трети лица, при осигуряване на канализационните услуги

7. „Експлоатационни показатели за ефективност“ са показателите, даващи информация за нормалното техническо функциониране на В и К системите и позволяващи количествена оценка.

8. „Финансови показатели за ефективност“ са показателите, даващи информация за финансовото състояние на В и К операторите и позволяващи количествена оценка.

9. „Вход на водоснабдителна система“ е точката, определена от съоръжение или измерително устройство, откъдето се осъществява вземането или подаването на вода за системата.

10. „Неинкасирана вода“ е разликата между измерени водни количества на входа на водоснабдителната система и фактурираните водни количества.

11. „Средно време за локализиране на течове“ е средно претегленото време от момента на установяване на аварията до локализирането с технически средства на точното място на аварията от екип на В и К оператора.

12. „Средно време за отстраняване на течове“ е средно претегленото време от момента на локализиране на аварията до завършването на ремонта от екип на В и К оператора.

13. „Регион“ е територията, на която се предоставят В и К услуги от В и К оператор.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2. Наредбата се приема на основание чл. 9, ал. 3 и чл. 10, ал. 8 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги.

§ 3. Водоснабдителните и канализационните оператори разработват бизнес плановете в съответствие с условията на издадените разрешителни за водоползване и заустване.

§ 4. Водоснабдителните и канализационните оператори внасят първия си бизнес план, разработен за период 3 години, за одобряване от комисията в срок 3 месеца от влизането в сила на наредбата. В първия 3-годишен бизнес план задължително трябва да бъдат определени годишни целеви нива на показателите по чл. 5 , чл. 6, т. 1 и 2 , чл. 7, т. 1 и 2, чл. 8, т. 1 , чл. 9, т. 1, 2 и 3 , чл. 10, т. 1 и 2 , чл. 11, чл. 12, т. 1 и 2 , чл. 13, ал. 1, т. 1 и 2 , чл. 14 , чл. 15, т. 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 12, 13 и 17 , чл. 16, т. 1, 2, 5, 6 и 7 , чл. 17 , чл. 18, т. 1 и 2 и чл. 19, т. 1 и 2 .

§ 5. Годишните целеви нива на показателите по чл. 8, т. 2 и 3 , чл. 9, ал. 1, т. 4 , чл. 15, т. 4, 5, 8, 11, 14, 15 и 16 и чл. 16, т. 3 и 4 се определят в бизнес плановете по указание на комисията за всеки В и К оператор след оценка на готовността му за събиране на съответната информация.

§ 6. Общините се информират за утвърдените бизнес планове, касаещи техните територии, от информационната система по чл. 29 ЗРВКУ .

§ 7. Измервателните устройства (разходомери), чрез които се установяват загубите на вода, трябва да отговарят на изискванията на Закона за измерванията и на нормативните актове по прилагането му.

§ 8. Максимално допустимата грешка на устройствата за измерване на вода в напорен режим при скорост на водата в тръбопровода, по-голяма от 0,3 м/сек трябва да е +/- 2 %, а за устройствата в безнапорен режим – +/- 5 %.

§ 9. Измервателните устройства за диаметри над 150 мм са електронен тип, който позволява архивиране на измерените водни количества и на ситуациите, при които се променя точността на измерване при несанкционирана намеса, изключване на датчиците, промяна на параметрите на измервателните устройства и спиране на електрозахранването им.

§ 10. Измервателните устройства се поставят на входа и на изхода на водоснабдителните системи в точките, в които се определят загубите на вода.

§ 11. Предприятия, които извършват услуги по доставяне, отвеждане и пречистване на питейни и отпадъчни води, разработват бизнес планове с включени в тях годишни целеви нива на показателите за качество на предоставените В и К услуги при спазване разпоредбите на наредбата.

§ 12. Указания за структурата на отчетните доклади за изпълнението на годишните целеви нива на показателите за качество се дават от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране.

§ 13. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.

                                                            Приложение № 1

към чл. 4 , чл. 26, т. 1 , чл. 34 и 35

Дългосрочни нива на показателите за качеството на водоснабдителните и канализационните услуги
  № по ред   Показател   Подпоказатели   Еди-ница мярка   Дългосрочни нива
  I клас   II клас   III клас
  1   2   3   4   5   6   7
  1.   Ниво на покритие с водоснабдителни услуги   Съотношение на населението, ползващо водоснабдителни услуги от В и К оператора, спрямо общия брой на населението, живеещо в региона, обслужван от оператора   —   1   0,90   0,85
  2.   Качество на питейната вода   а) Съотношение на броя проби за качество на питейната вода, отговарящи на нормативните изисквания по физико-химични и радиологични показатели, спрямо общия брой направени проби   —   0,98   0,98   0,95
  б) Съотношение на броя проби за качество на питейната вода, отговарящи на нормативните изисквания по микробиологичните показатели, спрямо общия брой направени проби   —   0,99   0,99   0,99
  3.   Непрекъснатост на водоснабдяването   a) Съотношение на броя на населението, засегнато от прекъсвания на водоподаването, спрямо общия брой на обслужваното население   —   0,02   0,02   0,1
  б) Съотношение на планираните прекъсвания на водоподаването, възобновени в рамките на предвидения срок, спрямо общия брой планирани прекъсвания   —   0,95   0,9   0,8
  4.   Общи загуби на вода във водоснабдителните системи   а) Съотношение на количеството неинкасирана вода спрямо количеството подадена вода на входа на водоснабдителната система   —   0,25 без пре-чис-тване 0,33 с пре-чис-тване   0,25 без пре-чис-тване 0,33 с пре-чис-тване   0,25 без пре-чис-тване 0,33 с пре-чис-тване
  б) Средно време за локализиране на течове   час   2   4   12
  в) Средно време за отстраняване на течове   час   4   6   12
  5.   Аварии на водоснабдителната система   а) Съотношение на годишния брой аварии спрямо дължината на довеждащите водопроводи   бр./км   0,10   0,15   0,20
  б) Съотношение на годишния брой аварии спрямо дължината на разпределителните водопроводи   бр./км   0,20   0,25   0,30
  в) Съотношение на годишния брой аварии на сградните водопроводни отклонения спрямо общия брой сградни водопроводни отклонения   —   0,05   0,08   0,08
  г) Съотношение на годишния брой аварии в помпени станции спрямо общия брой помпени станции   —   1   1,5   2
  6.   Налягане във водоснабдителната система   а) Съотношение на броя на сградните водопроводни отклонения, при които e установено подаване на вода с налягане, по-ниско от нормативното, към общия брой сградни водопроводни отклонения, обслужвани от В и К операторите   —   0,01   0,01   0,01
  б) Съотношение на броя на сградните водопроводни отклонения, при които e установено подаване на вода с налягане, по-високо от нормативното, към общия брой сградни водопроводни отклонения, обслужвани от В и К операторите   —   0,02   0,02   0,02
  7.   Нивото на покритие с канализационни услуги   Съотношение на броя на населението, ползващо канализационни услуги, спрямо общия брой на населението, живеещо в региона   —   1   0,95   0,80
  8.   Качество на отпадъчните води   а) Съотношение на броя проби за качеството на отпадъчните води, отговарящи на условията, включени в разрешителното за заустване, спрямо общия брой проби   —   0,98   0,98   0,98
  б) Съотношение на годишното количество отпадъчни води, пречистени от пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ), спрямо общия проектен капацитет на ПСОВ   —   0,85   0,9   —
  9.   Аварии на канализационната система   a) Съотношение на годишния брой аварии спрямо броя на сградните канализационни отклонения   —   0,01   0,02   0,03
  б) Съотношение на годишния брой аварии спрямо дължината на канализационната мрежа   бр./км   0,01   0,02   0,03
  10.   Наводнения в урегулирани поземлени имоти на трети лица, причинени от канализацията   Съотношение на площта на урегулираните поземлени имоти, засегнати от наводнения, причинени от канализацията, спрямо общата площ на населеното място, обслужвана от В и К оператора   —   0,005   0,005   0,01
  11.   Експлоатационни показатели за ефективност   а) Съотношение на броя служители на В и К оператора, осигуряващи предоставянето на водоснабдителни услуги, спрямо общия брой на сградните водопроводни отклонения в обслужвания от В и К оператора регион   бр./ СВО   0,001   0,001   0,002
  б) Съотношение на броя служители на В и К оператора, осигуряващи предоставянето на канализационни услуги, спрямо общия брой на канализационните отклонения в обслужвания от В и К оператора регион   бр./ СКО   0,004   0,004   0,006
  в) Съотношение на годишния брой трудови злополуки спрямо общата численост на персонала, осигуряващи водоснабдителните и канализационните услуги   —   0,001   0,001   0,001
  г) Съотношение на броя на инсталираните водомери при водоизточниците спрямо общия брой водоизточници   —   1   1   1
  д) Съотношение на броя на населените места с измерване на водата на входа на населеното място спрямо общия брой на населените места, обслужвани от В и К оператора   —   1   1   1
  е) Съотношение на броя инсталирани водомери, монтирани на СВО, спрямо общия брой СВО   —   1   1   1
  ж) Съотношение на годишния брой водомери, преминали последваща проверка, спрямо общия брой водомери   —   0,2   0,2   0,2
  з) Съотношение на годишния брой служители на В и К оператора, които са повишили квалификацията си, спрямо общия брой служители   —   0,16   0,16   0,16
  и) Съотношение на броя на водоснабдителните помпени станции (ВПС) с изградена местна автоматика спрямо общия брой ВПС   —   0,98   0,98   1
  к) Съотношение на броя на водоснабдителните системи (ВС) с изградени автоматизирани системи за управление (АСУВ) спрямо общия брой ВС   —   0,9   0,8   1
  л) Съотношение на броя на елементите на ВС с АСУВ спрямо общия брой елементи на ВС   —   0,9   0,8   1
  м) Съотношение на броя на пречиствателните станции за питейна вода (ПСПВ) с изграден АСУВ спрямо общия брой ПСПВ   —   1   1   1
  н) Съотношение на броя на канализационните помпени станции (КПС) с изградена местна автоматика спрямо общия брой КПС   —   0,9   0,9   1
  о) Съотношение на броя на канализационните системи (КС) с изградени автоматизирани системи за управление на канализацията (АСУК) спрямо общия брой КС   —   0,9   0,9   1
  п) Съотношение на броя на елементите на КС с АСУК спрямо общия брой КС   —   0,9   0,9   1
  р) Съотношение на броя на пречиствателните станции за отпадъчни води (ПСОВ) с изграден АСУК спрямо общия брой ПСОВ   —   0,9   0,9   —
  с) Съотношение на броя на часовете с хлорни обгазявания спрямо общия брой часове в годината   —   0   0   0
  12.   Финансови показатели за ефективност   а) Съотношение на разходите за дейността спрямо приходите от дейността   —   Определя се конкретно за всеки В и К оператор
  б) Съотношение на разходите за възнаграждения и осигуровки спрямо разходи за дейността   —   Определя се конкретно за всеки В и К оператор
  в) Съотношение на разходите за дейността спрямо количеството подадена вода на входа на водоснабдителната система, обслужвана от В и К оператора   —   Определя се конкретно за всеки В и К оператор
  г) Съотношение на разходите за дейността спрямо фактурираните водни количества   —   Определя се конкретно за всеки В и К оператор
  д) Съотношение на годишното количество потребена електрическа енергия спрямо фактурираните водни количества   —   от 0,08 до 1,50 kWh/м3 (oпределя се конкретно за всеки В и К оператор)
  е) Съотношение на разходите за електрическа енергия спрямо разходите за дейността   —   от 0,01 до 0,35 (oпределя се конкретно за всеки В и К оператор)
  ж) Съотношение на несъбраните приходи за година спрямо приходите от дейността за година   —   0,1   0,1   0,1
  13.   Срок за отговор на жалби на потребители   Съотношение на броя на постъпилите писмени жалби, на които е отговорено в 14-дневен срок, спрямо общия брой жалби   —   0,99   0,99   0,99
  14.   Срок за присъединяване на нови потребители към В и К системите   а) Съотношение на броя на заявките, изпълнени в предвидения срок, спрямо общия брой на постъпилите заявки за присъединяване към водопроводната мрежа в обслужвания от В и К оператора регион   —   0,99   0,98   0,9
  б) Съотношение на общия брой на заявките, изпълнени в предвидения срок, спрямо общия брой на постъпилите заявки за присъединяване към канализационната мрежа в обслужвания от В и К оператора регион   —   0,95   0,9   0,8
  15.   Численост на персонала спрямо броя на обслужваните потребители   а) Съотношение на общия брой персонал, осигуряващ водоснабдителните услуги, спрямо общия брой на потребителите, обслужвани от В и К оператора в съответния регион   —   0,002   0,003   0,004
  б) Съотношение на общия брой персонал, осигуряващ канализационните услуги, спрямо общия брой на потребителите, обслужвани от В и К оператора в съответния регион   —   0,005   0,005   0,004
                                                             Приложение № 2
                                                          към чл. 25, ал. 1                             Формат на бизнес план
     1.  Общи данни: 1.1.  Юридически и административни данни за В и К оператора.     1.2.  Стратегия на компанията.     1.3.  Проучване на клиентите.     1.4.  Обслужвано население към настоящия момент.     1.5.  Стратегия за обслужване на клиенти.     1.6.  План за обслужване на клиенти и разглеждане на жалби напотребители.     1.7.  Таксуване и събиране на плащания.     1.8.  План за действие при бедствия и аварии.
       2.  Технико-икономически анализ на съществуващото положение, който включва:     2.1.  Анализ на нивото на покритие с водоснабдителни и канализационниуслуги.     2.2.  Анализ на непрекъснатостта на водоподаването, наличие на режимноводоподаване и качеството на питейната вода.     2.3.  Анализ на качеството на питейната вода.     2.4.  Анализ на качеството и количеството на заустваните отпадъчни води.     2.5.  Анализ на специфичните външни фактори, които оказват въздействиевърху дейността на В и К оператора.     2.6.  Обобщение на активите, собствеността, неописани активи, стратегияза събиране на данни, системи, капацитет и експлоатационнипараметри/състояние на активите.
       3.  Техническа част: 3.1.  Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите закачество на предоставяните В и К услуги.     3.2.  Производствена програма, която съдържа данни за:      3.2.1.  взети водни количества;      3.2.2.  пречистени водни количества с питейни качества;      3.2.3.  общи загуби на питейна вода;      3.2.4.  фактурирани количества питейна вода;      3.2.5.  фактурирани отведени количества отпадъчни води;      3.2.6.  фактурирани пречистени количества отпадъчни води;      3.2.7.  други характерни показатели.     3.3.  Ремонтна програма, в която са включени мероприятия за:      3.3.1.  повишаване качеството на извършваните ремонтни дейности сизползване на нови технологии и материали;      3.3.2.  използване на нови технологии и технически средства за откриванена течове и запушвания във водоснабдителните и канализационните системи.     3.4.  Програма за намаляване загубите на вода, която включва:      3.4.1.  въвеждане измерване на водните количества във всички точки,необходими за получаване на данни за определяне на допустимите загуби навода, съгласно методиката за определяне на допустимите загуби на вода въвводоснабдителните системи;      3.4.2.  график за извършване на последващи проверки на водомерите напотребителите съгласно Закона за измерванията .     3.5.  Мерки за подобряване ефективността на съществуващите мрежи исъоръжения, включващи:      3.5.1.  изграждане на нови и разширяване обхвата на съществуващитедиспечерски системи;      3.5.2.  подмяна на помпените агрегати с цел намаляване потреблението наелектрическа енергия;      3.5.3.  подмяна на аериращи системи в ПСОВ с цел намаляванепотреблението на електрическа енергия.      3.6.  Предложение за конкретните показатели за качество на В и Куслугите, като разработването на годишните им целеви нива следва да е соглед бъдещо постигане на дългосрочните нива на показателите по приложение№ 1.
     4.  Икономическа част:      4.1.  Инвестиционна програма, обвързана със:      4.1.1.  параметрите от техническата част на бизнес плана;      4.1.2.  прогнозното ниво на потребление на В и К услугите за периода набизнес плана;      4.1.3.  мерки за реконструкция, рехабилитация и изграждане на нови мрежии съоръжения с цел постигане дългосрочните нива на показателите за качествона предоставените В и К услуги;      4.1.4.  при планиране изграждането на нови или реконструкцията ирехабилитацията на съществуващи мрежи и съоръжения от канализационнатасистема на населените места В и К операторите следва да представятдоказателства за съответствието им с приоритетите от Националната програмаза изграждане на ПСОВ на населените места и със сроковете от Програмата заприлагане на Директива 91/271 на Европейския съюз, приети от Министерскиясъвет, и следва да бъдат представени становища от съответните общини.     4.2.  Анализ на съществуващото и прогнозното ниво на потребление на В иК услугите за периода на бизнес плана.     4.3.  Анализ на съществуващите и разчет на прогнозните разходи поексплоатацията и поддръжката на В и К системите, който да съответства натехническата част от бизнес плана.     4.4.  Анализ на съществуващите и разчет на прогнозните разходи зауправление на В и К системите, който да съответства на техническата част отбизнес плана.     4.5.  Източници и условия на финансиране на инвестиционната програма.     4.6.  Амортизационен план, обвързан с инвестиционната програма и съссроковете за въвеждане на активите в експлоатация.     4.7.  Цена и приходи от В и К услугите съобразно изискванията,определени в наредбата по чл. 13, ал. 5 ЗРВКУ и в методиката по чл. 9, ал. 4ЗРВКУ .     4.8.  Анализ на социалната поносимост на предлаганата цена на В и Куслугите.     4.9.  Други елементи.
     5.  Социална програма за дейностите и мероприятията със социална насоченост, регламентирани като задължителни с нормативен акт.
     6.  Обобщение на бизнес плана.
     7.  График за изпълнението на бизнес плана.