телефон за сигнали и информация за аварии - 0800 200 70

office@vikpz.com

Качество на водата

Качество на водата предназначена за питейно-битови цели

Качество на водата предназначена за питейно–битови цели съгласно изискванията на Наредба № 9 на МЗ Обн. ДВ. бр.30 от 28 Март 2001г., изм. и доп. ДВ. бр.43 от 16 Май 2023г.

1. План-график за мониторинг на питейната вода за 2023 година можете да изтеглите оттук.

2. Справка за качество на водата за 2022 година предназначена за питейно–битови цели съгласно изискванията на Наредба № 9 на МЗ Обн. ДВ. бр.30 от 28 Март 2001г., изм. и доп. ДВ. бр.43 от 16 Май 2023г. можете за изтеглите оттук.