телефон за сигнали и информация за аварии - 0800 200 70

office@vikpz.com

Имам някакви допълнителни кубици за плащане. Защо?

Вие живеете в сграда тип „етажна собственост“. В тези сгради има един водомер тип „общ“, който е собственост на ВиК- Пазарджик. Освен това всеки от живущите има водомер/и в собственото му жилище, който се нарича „индивидуален“. По определен от ВиК график се отчитат показанията на общия и индивидуалните водомери. Ако сумата от количествата отчетени от индивидуалните водомери е по-малка от разликата отчетена от общия се получава разлика, която се начислява пропорционално на всеки абонат. Ще цитираме текста на Наредба 4:

Чл. 39. (1) Изразходваното количество вода се определя по реда на чл. 35.
(2) При водопроводни инсталации, присъединени към водопроводно отклонение с общ водомер, и при наличието на индивидуални водомери в обектите на всички потребители разпределението на количеството вода по ал. 1 се извършва и заплаща, както следва:
1. в срок 24 часа се отчитат количествата вода, преминали през общия водомер и през индивидуалните водомери;
2. за потребителите, чиито индивидуални водомери не са отчетени в срока по т. 1, се определят служебно данни, равни на средния месечен разход от редовно отчетените съответни периоди на предходната година;
3. разликата между данните, отчетени по общия водомер, и сумата от отчетените количества по индивидуалните водомери и данните по т. 2 се разпределя пропорционално на отчетените по индивидуалните водомери количества и начислените служебно данни по т. 2;
4. определените разлики по т. 3 и тяхната цена се записват на отделен ред и се начисляват в общата сума за всеки потребител при условията на чл. 32, ал. 5.