телефон за сигнали и информация за аварии - 0800 200 70

office@vikpz.com

За нас

Кратка историческа справка за „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД  гр. Пазарджик

       През 1971 г.  с  разпореждане на  Министерски  съвет се създава  стопанска  дирекция „Водоснабдяване и канализация“, като самостоятелно юридическо лице в София и клонове в окръжните градове, които поемат поддържането и експлоатацията на В и К системите на територията на съответните окръзи.

            През 1989 – 1990 г. последователно се отделят техническите райони Велинград, Батак, Ракитово и Пещера като общински фирми за поддържане и експлоатация на съответните В и К системи.

            През 1991 г. след решение на Пазарджишкия окръжен съд се вписва в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, със седалище гр. Пазарджик, с предмет на дейност: водоснабдяване, канализация, пречистване на водите и инженерингова дейност в страната и в чужбина и с капитал 27 652 хил. лева, разпределен в 27 652 дяла по 1 000 лв., който като държавно имущество се поема от дружеството, от прекратеното СП „В и К“ – Пазарджик, по баланса му към 30.06.91 г., както и другите права и задължения по разделителен протокол.

            През 1995 г. с решение на Пазарджишкия окръжен съд се увеличава капитала на дружеството от 27 650 000 лева на 115 990 479 лева.

            През 1997 г. с едностранно решение на Община Брацигово, техническият район се отделя от „В и К“ ЕООД Пазарджик.

            С взетите решения на Общинските съвети в Белово, Стрелча и Панагюрище и подписаните съвместно разделителни протоколи съответните техническият райони се отделят също и се обособяват като общински фирми по В и К, след решение на МС за предоставяне на собствеността.

С разпореждане на Министерския съвет  се намалява капитала на „В и К“ ЕООД – Пазарджик и безвъзмездно се прехвърля правото на собственост върху недвижими имоти на общините Белово, Брацигово, Панагюрище и Стрелча и със Заповед на министъра на МРРБ се намалява капитала на „В и К“ ЕООД, чрез намаляване дела от 115 990 х. лв. разпределени в 11 599 дяла по 10 000 (десет хиляди) лева всеки един на 68 000 хил. лв. разпределени в 6 800 дяла по 10 000 (десет хиляди) лева всеки един.

            Промяната на капитала е в резултат на изваждане правото на собственост върху недвижимите имоти, машини и съоръжения на обща стойност 47 990 хил.лв. , което води до промяната в капитала.

            По силата на Закона за деноминацията на лева през 1999 г. е извършена пререгистрация на деноминирания капитал като регистрираният капитал на дружеството е 68 000 лева, разпределен на 6800 дяла по 10 лева всеки. Едноличен собственик на капитала е държавата.

            През 2003 г. Пазарджишкия окръжен съд обявява “В и К” ЕООД – Пазарджик в ликвидация. Срокът за приключване на ликвидацията е удължаван многократно. С Протокол от 2017г. на Министъра на МРРБ, срокът за приключване на ликвидацията е продължен за 15-та поредна година до 31.12.2018г.

Новото дружество „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД е образувано в изпълнение на  Разпореждане от 2017г. на Министерски съвет.

На 01.11.2018г. е сключен Договор по чл.15 от ТЗ между ново дружество – „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД като пълен правоприемник на старото „ВиК в ликвидация“ ЕООД, а вписването на в съда на новото Дружеството е от 23.11.2018г.

  „ВиК в ликвидация“ прекратява дейността си като ВиК оператор на 31.10.2018г и от 01.11.2018г дейността се осъществява от новото дружество „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД гр. Пазарджик.

            Новото дружество също е със 100 процента държавно участие и основният капитал е 5 хиляди лева.

    Основната дейност на „ВиК“ ЕООД през всичките години е поддържане и експлоатация на водоснабдителни, канализационни и пречиствателни системи и съоръжения за задоволяване на абонатите с вода за питейно-битови, технологични и  противопожарни нужди и осигуряване отвеждането и пречистването на отпадъчните води от населените места до водоприемниците.