телефон за сигнали и информация за аварии - 0800 200 70

office@vikpz.com

Защита на личните данни

Информация за нас

“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ” ЕООД (ВиК и/или Администратора), е дружество, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 205323041, със седалище Република България, гр. Пазарджик, ул. 2-РИ ЯНУАРИ №6, представлявано от Сергей Стойнов, Тел: 034 444 340 ; e-mail: office@vikpz.com

Нашето отношение към Вашите лични данни

ВиК отдава голямо значение на защитата на личните данни и събира и обработва лични данни само при спазване на изискванията на местното и европейското законодателство. Целта на настоящата „Политика за защита на личните данни“  е да бъдете информирани как обработваме Вашите данни и какви лични данни бихме събрали за Вас, с каква цел, срок и  респ. какви са Вашите права.

Като  Администратор на данните, ВиК прилага всички подходящи технически и организационни средства, за да не допуска неразрешен достъп, неразрешено или злонамерено ползване, загуба или преждевременно заличаване на информация.

Лични данни

В повечето случаи изискваме личните Ви данни за целта на  сключване на договор, да спазим законово задължение или да защитим наш законен интерес. Разбира се, при част от услугите ни, самите Вие ни предоставяте тази информация, избирайки и съгласявайки се да ни изпратите информация за себе си. Без част от тези данни, не бихме могли да предоставяме съответните услуги. Ако не ни предоставите данни за идентификация, не бихме могли да сключим с Вас договор за продукт или услуга. В зависимост от услугите, които ползвате, може да събираме и обработваме следната информация за Вас:

Общи данни, за да Ви индивидуализираме

 • Трите имена, единен граждански номер или личен номер на чужденец, постоянен адрес;
 • Данни за контакт – адрес за контакт, телефонен номер и електронен адрес (имейл);
 • Писма и електронни поща, която получаваме от Вас при комуникацията ни;
 • Записи от видео камери, когато посещавате нашите административни обекти с цел охрана и осигуряване на сигурност.
 • Данни от документи за собственост

Цел и правни основания при обработването на Вашите данни.

Ние обработваме личните данни, които събираме най-често със следните цели и правни основания:

Обработване на данните, необходими за сключване или изпълнение на договор

 • установяване на самоличността на клиента през всички търговски канали;
 • Изготвяне на договори и всички други съпътстващи договора документи.
 • Изготвяне на счетоводни документи като сметка или фактура за закупените стоки и използваните услуги, като доставки и монтаж;
 • Уведомления, свързани с нашите услуги, вкл. за предстоящи или неплатени вноски.

Обработване на данните, необходими за изпълнение на наше нормативно задължение

 • задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство;
 • задължения за предоставяне на информация на всички държавни комисии и регулаторни органи;
 • изпълнение на задължения във връзка с продажбата от разстояние, продажбата извън търговския обект, предвидени в Закона за защита на потребителите;
 • предоставяне на информация на съда и органи на реда.

Обработване на данните въз основа на наш законен интерес

 • извършване на видеонаблюдение в нашите търговски и административни обекти;

Споделяне на информацията Ви:

ВиК използва трети страни за подпомагане на определени договорни дейности или при изпълнение на законово задължение. Не предоставяме Ваши лични данни на трети лица, преди да сме се уверим, че са взети всички технически и организационни мерки за защита на тези данни като се стремим да осъществяваме строг контрол за изпълнение на тази цел.

Част от получателите на лични данни могат да бъдат:

     Външни консултанти и специалисти, колекторски компании и правни кантори, банки, охранителни фирми, търговски агенти и др.

Предоставянето на лични данни в някои случаи е задължително, за да спазим наши законови изисквания, като:

 • Регулаторни органи, вкл. държавни комисии, институции и агенции, НАП, НОИ, съдилища, прокуратура, и други, на които сме длъжни да предостави лични данни по силата на действащото законодателство;

Автоматизирани алгоритми

Ние не използваме средства за  автоматизирано взимане на решения.

Сигурност

ВиК, взема мерки за защита на личните ви данни от случайна загуба и нерегламентиран достъп, употреба, промяна или оповестяване. Налице са политики и процедури, предназначени да предпазят информацията от загуба, злоупотреба и неправомерно разкриване. Освен това вземаме допълнителни мерки за информационна сигурност, включително контрол на достъпа, строга физическа защита и надеждни практики за събиране, съхранение и обработка на информацията.

От друга страна, прилагаме технически мерки като криптиране, псевдонимизация и анонимизация на събраните лични данни.

Кога изтриваме Вашите лични данни?

Ние съхраняваме цялата информация, която сме събрали за Вас и я унищожаваме в законоуставените срокове, а ако няма такива в сроковете определени от нас и след окончателно уреждане на всички наши финансови отношения. Не пазим Ваши данни безсрочно.

Част от сроковете са:

– 10 години по Закона за счетоводството за съхранение и обработка на счетоводни данни;

– 30 дни от записа при видеонаблюдение;

Прехвърляне между държави

ВиК не прехвърля данните ви извън рамките на ЕС.

Достъп, корекции и оттегляне

По всяко време можете да поискате от  ВиК да Ви предостави информация за личните данни, които са събрани и съхранява за Вас. Можете също така да изискате  ВиК да коригира, изтрие или актуализира такива лични данни.  ВиК осигурява и Вашето право на възражение и ограничаване на обработването на лични данни, както и правата Ви при автоматизирано взимане на решения.

Можете по всяко време да оттеглите съгласието си за събиране, съхраняване и използване на Вашите лични данни спрямо ВиК. Оттеглянето обаче няма да засегне законосъобразно обработените данни до оттеглянето.

Част от правата Ви, като изтриване на данните или възразяване срещу обработването, могат да бъдат ограничени от действащото законодателство.

Заявленията за достъп до информация или за корекция се подават лично или от изрично упълномощено от Вас лице, чрез изрично писмено пълномощно. Заявление може да бъде отправено и по електронен път, по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Информираме Ви, че по настоящото законодателство имате право и на жалба за начина, по който се обработват данните ви до надзорния орган Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или www.cpdp.bg.

Промени в настоящата Политика за защита на личните данни

Тази процедура за защита на лична информация може да бъде променяна във времето. Такива промени ще влязат в сила незабавно след тяхното оповестяване. Редовното преглеждане на тази страница Ви гарантира, че винаги ще сте наясно каква информация събираме, как и за какви цели ВиК я използва и при какви обстоятелства (ако настъпят такива) ще я споделяме с други страни.

При въпроси и предявяване на права по отношение защитата на данните, можете да се обърнете към служителите на ВиК по следните начини:  

Email: office@vikpz.com

Телефон: 034 444 340

Или на място в седалището на дружеството.

Тази Политика за защита на личните данни е актуализирана за последен път на 01.11.2018 г.